Vedtægter

Eukaristisk ungdoms bevægelse

VEDTÆGTER

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

(BØNNENS APOSTOLAT)

INTRODUKTION

Da pave Frans den 7. juni 2016 i sit brev til biskopperne udpegede den internationale direktør for sit Globale Bønsnetværk, p. Frederic Fornos SJ, bad han om ”en opdatering af disse vedtægter i forbindelse med den genoprettelsesproces, som foregår”.

I juni 2017 gav generalen for Jesu Selskab, p. Arturo Sosa SJ, sammen med den internationale direktør p. Frederic Fornos SJ, Den hellige Fader et første udkast af vedtægterne for Bønnens Apostolat, som er Pavens Globale Bønsnetværk, og som inkluderer EUB – Eukaristisk Ungdomsbevægelse.

Efter flere måneders dialog og samarbejde med Statssekretariatet indleverede prokuratoren for Jesu Selskab, p. Benoît Malvaux SJ, med hjælp fra den internationale direktør – nævnt ovenfor – og den internationale netværksassistent p. Luis Ramirez SJ, en ny version den 14. marts 2018.

Msgr. Angelo Becciu, stedfortræderen for Statssekretariatets Generelle Anliggender, erklærede i sit brev N. 400.627, af 10. april 2018: ”Den Hellige Fader indstiftede den 27. marts 2018 Pavens Globale Bønsnetværk (Bønnens Apostolat) som et paveligt værk med juridisk hovedkvarter i Vatikanstaten og har godkendt de nye vedtægter.”
Det uforkortede brev og vedtægterne følger nedenfor.

FORORD

Artikel 1

Selv efter mere end 50 år fortsætter det Andet Vatikankoncil med at være en inspiration for alle troende, idet de ledes til at opdage tidernes tegn i historien1, gennem hvilken Gud til stadighed tilbyder livets fylde til mennesker.

Under Helligåndens vejledning frem mod Faderens kongerige har vi som Kirke modtaget frelsens evangelium, som blev givet til os af Jesus Kristus til udbredelse i hele det kristne fællesskab og til alle mænd og kvinder af god vilje. I denne sendelse, modtaget af Kirken fra Herren, understregede Det andet Vatikankoncil vigtigheden og værdien af lægapostolatet, som udspringer af dets kristne kald i dåbens nåde.2

Set på den måde fortsætter Bønnens Apostolat, som nu har fået navnet Pavens Globale Bønsnetværk, med at gøre Guds eget folks og hele menneskehedens glæder og håb, sorger og frygt, til sit eget, idet det tager deres udfordringer på sig, specielt de fattiges og de mest forladtes.3

Ved at blive et bønsnetværk overalt i verden udtrykker Bønnens Apostolat en fornyet erkendelse af åndeligt fællesskab mellem folk og grupper, hvis bønner i fællesskab med paven har et apostolisk og missionsmæssigt perspektiv. Endnu engang er Herrens kald til Hans disciple om at gå ”i dybden” og ”kaste et net ud”4 inderligt relevant i det nye årtusindes globale kontekst.

På den ene side består vort bidrag i at udbrede og intensivere bøn for pavens intentioner, som omhandler menneskehedens store udfordringer og er betroet hele Kirken af Den hellige Fader. På den anden side er det gennem at modtage, udbrede og fremme bønsintentioner, som er foreslået af lokale Kirker til deres troende.

Det at bede for menneskehedens og Kirkens behov, som er fremsat af Den hellige Fader og af lokale Kirker, tilskynder de troende til nærvær med Kristus, forpligtelse til at tjene og udøvelse af barmhjertighed. Fællesskab med Herren åbner døren til samarbejde og velgørenhed, hvad enten det er gennem personlig handling eller ved et fælles engagement i forskellige caritative organisationer eller sociale institutioner, i forening med andre troende eller mænd og kvinder af god vilje.

På denne måde bevarer og fremmer det apostolat, der kommer fra vor bøn i Den hellige Faders intentioner, som udgør Pavens Globale Bønsnetværk, forbindelsen mellem tro og dagligdag.
Derfor, idet de trækker på de et hundrede treoghalvfjerdsindstyvende års levende erfaring i Bønnens Apostolat5 og på ånden fra Det andet Vatikankoncil, oversat juridisk i Den kanoniske Ret af 1983, bliver det, i dette nye årtusinde, nødvendigt af forny vedtægterne, så de kan omfatte vejledningen fra de seneste paver og især pave Frans’ vilje.

Ved at fremme bøns intentionerne, som Den hellige Fader giver Kirken hver måned, ønsker vi, at kristne – voksne, børn og unge – skal kende dem, bede for dem og meditere over dem. På denne måde kan de opdage kreative måder at udtrykke bøns intentionernes virkelighed i deres egne omgivelser, adfærd, handlinger og ord. Af denne grund har Pavens Globale Bønsnetværk (Bønnens Apostolat), som sigter mod personer over 25 år, en ungdomsgren kaldet Eukaristisk Ungdomsbevægelse.

Eukaristisk Ungdomsbevægelse er en international bevægelse for kristen dannelse af børn og unge fra 5 til 25 år6. Den gør det muligt for medlemmer at deltage i bønnens og gudstjenestens dynamik, idet de lærer at leve som Jesus. Dens mission, organisation og pædagogiske proces er behørigt forklaret i dens officielle dokumenter, som er inspireret ved at deltage i den samme spiritualitet og vejledning som Pavens Globale Bønsnetværk.

I.     PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Artikel 2

Pavens Globale Bønsnetværk (som omfatter dets ungdomsafdeling Eukaristisk Ungdomsbevægelse) er Den hellige Stols kirkelige tjeneste, som paven betror til Jesu Selskab7. Den repræsenterer et netværk af sammenslutninger med juridisk hovedkvarter i Vatikanstaten.

Pavens Globale Bønsnetværk tjener folk og grupper, som overalt i verden og i meget forskellige lande og bispedømmer, tager bøn i brug som en form for apostolat og, som noget særligt, modtager de månedlige bønsintentioner, fremsat til Kirken af Den hellige Fader, som et tema for personlig bøn eller bøn i grupper. På denne måde samarbejder de med Kirkens mission ved at sætte sig selv i tjeneste for menneskehedens udfordringer8.

Pavens Globale Bønsnetværk er åbent for alle katolikker, som ønsker at vække, forny og at leve den missionerende ånd, som udgår fra deres dåb. Det har sin egen struktur, som kan tilpasses de forskellige nationale, regionale eller bispedømmers miljøer, hvor aktiviteterne udføres.
Det er grundlagt på Jesu Hjertes spiritualitet, som det er fremlagt i ”Genskabelsen”9, idet det tilbyder en vej for Jesu disciple, så de med succes kan harmonisere deres følelser og handlinger med Kristi hjerte.

II.     ÅNDELIGE RETNINGSLINIER VED UDFØRELSEN AF KIRKENS MISSION

Artikel 3

Pavens Globale Bønsnetværk tilbyder en åndelig vejledning for katolikker, som integrerer to dimensioner:

a. Medfølelse for verden og mennesker

Bønsintentionerne fremlægges for Kirken hver måned af Den hellige Fader og tilbyder katolikker en åndelig vej for at indgå i fællesskab og medfølelse med de udfordringer, menneskeheden står over for, og med Kirkens mission.

Den hellige Fader betror Pavens Globale Bønsnetværk opgaven med at offentliggøre, fremme og stimulere bøn for disse intentioner. Pavens Globale Bønsnetværk er ansvarlig for at udbrede dem i hele verden, og det forpligter sig selv til at fremme dem sådan, at bønnerne og medlemmernes handlinger hver måned vil blive ledet af og for intentionerne. Det at modtage og bede for disse intentioner åbner perspektivet og hjertet mod verdens behov, idet det tager ejerskab for menneskehedens og Kirkens glæde og håb, smerte og lidelse. Yderligere inspirerer det både de åndelige og legemlige barmhjertighedsgerninger. På denne måde tilbydes en åndelig vej, som tillader os at undslippe ”globaliseringen af ligegyldighed”, og åbner døren til medfølelse for verden.

b. Fællesskab med Sønnens sendelse

Gennem deres engagement i Pavens Globale Bønsnetværk er medlemmernes missionsmæssige kald som døbte blevet vækket og gør det muligt for dem i det daglige liv at samarbejde om den sendelse og mission, som Sønnen fik betroet af Faderen. På denne måde bliver de i sig selv parate og åbne overfor Guds kald gennem Helligånden, som appellerer til hvert hjerte og bevidsthed, idet den leder hen imod det gode. Denne vej kaldet ”Hjertets vej” forvandler kristent liv for dem, som er involverede i Pavens Globale Bønsnetværk og gør dem parate til at tjene i Kirkens mission.

Denne åndelige vejledning, som integrerer disse to uadskillelige elementer i det kristne liv, er en hjertets skole, idet den netop indgyder Jesu Hjertes følelser i hver af hans disciples virkelige livsforløb.   I ni stadier, som er struktureret pædagogisk, tilbydes en åndelig proces for at hjælpe deltagere med at identificere sig med Jesu tanker, længsler og planer; på denne måde sættes de kristne på sporet for at modtage og tjene Guds Rige, næret af medfølelse på samme måde som Guds Søn.

Dette forklarer, hvorfor Bønnens Apostolat siden begyndelsen, og som nu er organiseret som Pavens Globale Bønsnetværk, fastholder og fremmer andagten til Jesu Hjerte, næret specifikt af intentionerne fremsat af Den hellige Fader. Takket være deres villighed til bøn og Helligåndens arbejde er enhver af Jesu disciple åbne for i deres egne hjerter at tage del i Jesu Hjertes følelser. Derfor betroede den hl. pave Johannes Paul II i 1986 Jesu Selskab den mission at udbrede Jesu Hjertes spiritualitet, specielt gennem Bønnens Apostolat.10

III.        FORMER FOR DELTAGELSE

Artikel 4

Bønnens Apostolat, som nu er oprettet som Paven Globale Bønsnetværk, tilbyder to former for deltagelse: en “åben” måde og en anden form med ”medlemskab og forpligtelse” med eukaristien som forbillede for offer og parathed til at leve, som Jesus gjorde.

 1. Den åbne form for deltagelse, der er tilgængelig for enhver, som er blevet døbt, inddrager pavens månedlige intentioner i de daglige bønner. Dette kan gøres, når eukaristien fejres. De, som deltager på denne måde, er specielt kaldede til at tilslutte sig Pavens Globale Bønsnetværk den første fredag i hver måned for at reflektere over Den hellige Faders intentioner. Denne dag vil blive regnet for ”Den månedlige dag for bøn i pavens intentioner”. Denne form for deltagelse kan vælges spontant af folk, grupper eller bevægelser.
 2. Medlemskabs- og forpligtelsesformen kræver et mere aktivt engagement, og der må etableres en forbindelse til det gældende nationale eller regionale center for Pavens Globale Bønsnetværk, sædvanligvis kaldet Nationalkontoret. Denne forbindelse kan omfatte, at man deltager i aktiviteter fremmet af Nationalkontoret (initiativer til kurser, nationale samlinger, dage til bøn, osv.) og holder sig opdateret gennem sociale netværk. Medlemskabet og forpligtelsen kan finde sted på et personligt plan eller med en gruppe eller et fællesskab. Det kan også tage form af en personlig indvielse.2.1. På det personlige plan involverer medlemskabs- og forpligtelsesformen tre daglige tider med bøn til Herren Jesus: om morgenen, med opofringsbøn; i løbet af dagen og om aftenen kan en af dem bedes under fejring af eukaristien. Den centrale tanke er, gennem daglig bønsrutine, at vokse i tæt venskab med Herren og at finde sin egen vej til at samarbejde i Kirkens mission inden for rammerne af de udfordringer, bønsintentionerne peger på, og som paven har betroet os. Denne bøn og apostoliske parathed er altid i fællesskab med Maria, Apostlenes Dronning.2.2 På gruppe- eller fællesskabsniveau, kan medlemskabs- og forpligtelsesformen realiseres gennem en af de følgende tre muligheder:Menigheder, kristne fællesskaber og forskellige andre grupper kan vise deres engagement i Pavens Globale Bønsnetværk ved at mødes for specifikt at bede for pavens intentioner og især at hellige den første fredag i måneden til dette formål. De vil informere Nationalkontoret om deres forpligtelse til sandt og bevidst at integrere sig med netværket.Fællesskaber inden for Pavens Globale Bønsnetværk, som er grundlagt i menigheder, skoler, og andre steder til dette formål. Disse fællesskaber ikke alene beder og antager en indre holdning af parathed til samarbejde i Kirkens mission, men de skrider til handling, idet de søger efter måder, hvor de kan gå i tjeneste for menneskehedens udfordringer og Kirkens behov. De, som er en del af disse fællesskaber, forpligter sig, individuelt eller som gruppe, til at rejse gennem livet i overensstemmelse med Jesu Hjertes spiritualitet. Yderligere vil de støtte vores ungdomsbevægelse, Eukaristisk Ungdomsbevægelse, hvor den findes, eller engagere sig i ungdomsarbejde (menigheder, skoler osv.)

         Grupper under Bønnens Apostolat, som er blevet udviklet i vor tradition og er til stede i menigheder, er en anden form for            engagement inden for Pavens Globale Bønsnetværk. De har bispedømmestruktur og følger deres egne interne uddannelses- og                proceduremæssige strukturer. De kan bruge disse retningslinjer som støtte, hvis de synes, det støtter deres organisation, og de                inviteres til at blive en del af ”Genskabelsens” proces.11

2.3
Personlig indvielse eller en ”pagt” med Jesus er for dem, som oplever et kald til at leve i tæt fællesskab med Jesu                     Hjerte, og som ønsker at formalisere deres personlige hengivelse, forpligtelse og tjeneste på denne måde. De, som indvier sig                   selv, bliver ”bønnens apostle” og gennem dette forpligter de sig til at være åbne og parate til at tjene Pavens Globale                                     Bønsnetværks fællesskab og Eukaristisk Ungdomsbevægelse i den lokale Kirkes mission. Indvielse eller pagt med Jesus bliver                 realiseret ved at følge retningslinjerne fra Nationalkontoret og i koordination med det Internationale Kontor.

IV.     LEDELSE

Artikel 5

Pavens Globale Bønsnetværk (PGBN), som omfatter Eukaristisk Ungdomsbevægelse (EUB), ledes af et generalråd, en international direktør og et antal regionale eller nationale direktører12 i overensstemmelse med forordningerne i artiklerne 7, 8 og 9.


Artikel 6

Generalrådet sammensættes af den internationale direktør, så vidt muligt en jesuit, udpeget af Den hellige Fader efter forslag fra jesuitternes general13 for en treårig periode, som kan fornys, og fem medlemmer udpeget af jesuitternes general for en treårig periode, som kan fornys.

Artikel 7

Generalrådet mødes mindst to gange om året. Mødet sammenkaldes af den internationale direktør eller under særlige omstændigheder af tre rådsmedlemmer. Generalrådets funktioner er:

 1. At garantere at PGBN’s og EUB’s mission, vision, spiritualitet og kirkelige ånd er i harmoni med Den hellige Faders og Kirkens vejledning.
 2. Mindst to gange om året at modtage information fra den internationale direktør om PGBN’s og EUB’s status, samt om andre igangværende projekter.
 3. At godkende handlingsplanen, hvis mål det er at vedligeholde formålet med PGBN og EUB.
 4. I rette tid og i samarbejde med den internationale direktør at udvælge tre jesuitter til stillingen som international direktør for PGBN og EUB. Generalen vil derefter vælge et navn, som skal forelægges paven.
 5. At godkende det årlige budget og regnskaber.

Artikel 8 

Den internationale direktør er ansvarlig for den almindelige ledelse af PGBN og EUB. Den internationale direktørs funktioner er:

 1. At lede PGBN’s og EUB’s almindelige sager.
 2. At udnævne de regionale eller nationale direktører efter først at have konsulteret jesuitternes general og søgt godkendelse fra den relevante bispekonference.
 3. At give en statusrapport til Den hellige Fader om PGBN og EUB og modtage hans vejledning ved en årlig audiens, hvis det er muligt.
 4. At kommunikere hyppigt med Jesu Selskabs general og rapportere til ham om PGBN’s og EUB’s status og modtage hans vejledning.
 5. Så ofte som muligt at afholde kontinentale møder med de nationale eller regionale direktører og de nationale koordinatorer.

Artikel 9

I hvert land eller gruppe af lande, som vil blive kaldt “Region”, vil PGBN’s organisation blive betroet til en national eller regional direktør, som efter den relevante bispekonferences behørige konsultation og godkendelse er udnævnt af den internationale direktør for en treårig periode, som kan fornys. Hvor det er muligt, skal den nationale eller regionale direktør være jesuit, og denne opgave vil være hans vigtigste ansvarsområde.

Den nationale eller regionale direktør vil have myndighed over PGBN og EUB. I nogle lande kan der af historiske eller kirkelige grunde være særskilte nationale direktører for PGBN og EUB. I disse tilfælde skal de være i direkte kontakt med den internationale direktør.

Den nationale eller regionale direktør er ansvarlig for at danne en arbejdsgruppe ifølge den vejledning, som er meddelt i dokumentet med titlen ”Direktiver for nationale arbejdsgrupper”14. Arbejdsgruppen vil bestå af personer som er aktive i Kirken, specielt lægfolk, men også præster eller medlemmer af ordenssamfund, udpeget af direktøren.

Hvis det ikke er muligt at udnævne en national direktør, kan den internationale direktør udnævne en national koordinator til at være forbindelsesled til Bispekonferencen. De skal altid være ansvarlige over for en regional direktør.

Artikel 10

I hvert bispedømme kan den lokale biskop, hvis det synes passende15, udnævne en bispedømmedirektør efter at have drøftet det med den nationale eller regionale direktør. Denne direktør kan være en præst, et medlem af et ordenssamfund eller en lægperson16.

Artikel 11

Bispedømmedirektørerne mødes med den nationale eller regionale direktør eller den nationale koordinator mindst én gang om året. Formålet med disse møder er at fremelske gensidig støtte og koordinere fælles planer og pastorale aktiviteter.

Artikel 12

For at fremelske måder for deltagelse i fællesskaber kan lokale grupper eller fællesskaber møde hinanden spontant med deres tilhørende koordinatorer. For at blive medlemmer af PGBN eller EUB må disse grupper godkendes af nationaldirektøren, den nationale koordinator eller bispedømmedirektøren, der sidder inde med de åndelige retningslinjer, som med Den hellige Faders bønsintentioner karakteriserer denne kirkelige tjeneste for fællesskabet.

V.     ADMINISTRATION AF EJENDOM

Artikel 13

PGBN og EUB har civile rettigheder til at købe, bevare, administrere og sælge timelige ejendele ifølge lovgivningen i hvert land. Den internationale direktør, de nationale eller regionale direktører og bispedømmedirektørerne er ansvarlige for forvaltningen af disse ejendomme, henholdsvis på internationalt, nationalt og bispedømmeniveau. Den internationale direktør rapporterer årligt forvaltningsregnskaberne til Generalrådet. De nationale og regionale direktører rapporterer årligt deres regnskaber til den internationale direktør og bispedømmedirektørerne til den tilsvarende nationale eller regionale direktør.

Artikel 14

Med hensyn til salg af ejendom, gældspådragelse og administration følger PGBN og EUB Jesu Selskabs standarder:17 hvis den tilladte grænse, som provinsialen i henhold til disse standarder har fastsat for den lokale superior, ønskes overskredet, skal bispedømmedirektøren indhente tilladelse fra den nationale eller regionale direktør til at sælge ejendom, stifte gæld eller udføre betalinger for PGBN eller EUB. Desuden skal den nationale eller regionale direktør indhente tilladelse fra den internationale direktør til at sælge ejendom, stifte gæld eller udføre betalinger for PGBN eller EUB, hvis den tilladte grænse, der er fastsat af generalen for provincialen, ønskes overskredet.

Artikel 15

I tilfælde af opløsning af en bispedømme- eller en national afdeling af PGBN eller EUB overføres ejerskabet af ejendom fra den afdeling til det næste højere niveau (national afdeling eller international afdeling af PGBN eller EUB). I tilfælde af opløsning af EUB overføres dets ejendom til PGBN. I tilfælde af opløsning af PGBN overføres ejerskabet af dens ejendom til Den hellige Stol.

VI.     GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

Artikel 16

Disse vedtægter eller enhver ændring af dem træder i kraft efter Den hellige Faders godkendelse på forslag af Jesu Selskabs General.

Artikel 17

Efter at have hørt Generalrådet vil den internationale direktør foreslå alle nødvendige vedtægtsændringer til generalen for Jesu Selskab, sådan at generalen kan fremsætte de foreslåede reformer for Den hellige Fader for at opnå hans godkendelse.

Artikel 18

De nationale eller regionale sammenslutninger skal have deres egne love og regler. Disse vil blive udfærdigede af de nationale eller regionale direktører ifølge de særlige nationale og kulturelle omstændigheder for på den måde at tage hensyn til driften af PGBN og EUB. Disse regler og regulativer vil blive forelagt den internationale direktør til godkendelse.

Vi anbefaler disse nye vedtægter til vores skytshelgener, Skt. Frans Xavier og Skt. Thérèse of Lisieux.

Vatikanet, 27. marts 2018.

Noter

Artikel 1
1Jf. Den pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden, Gaudium et Spes (GS) nr. 4.
2 Vigtigheden af dette lægapostolat blev bekræftet igen i Den kanoniske Ret, 1983. Jf. kanon 225 § 1: ”Da lægfolk, ligesom alle de troende, er udvalgt af Gud til apostolatet gennem dåb og firmelse, har de den generelle pligt og ret, som enkeltindivider eller i forening, til at arbejde med på, at det guddommelige budskab om frelse bliver erkendt og modtaget af alle mennesker overalt i verden; denne forpligtelse er så meget mere presserende under sådanne omstændigheder, hvor mennesker kun gennem dem, kan høre evangeliet og lære Kristus at kende.”
3Jf. GS 1: “De glæder og håb, den sorg og angst, som moderne mennesker, især de fattige og plagede, føler og oplever, er også Kristi disciples glæder og håb, sorg og angst. Der findes nemlig intet ægte menneskeligt, som ikke finder genklang i de kristnes hjerter”.
4 Jf. Luk 5,4; Joh 21,6.
5
Bønnens Apostolat blev først godkendt på universelt niveau af Kongregationen for Biskopper og Ordensfolk i dekret af 27. juli 1866. Senere, 28. maj 1879, blev det godkendt af pave Leo XIII og dets vedtægter blev godkendt i det samme dekret. Nye vedtægter blev efterfølgende godkendt d. 11. juli 1896 af pave Leo XIII, den 28. oktober 1951 af pave Pius XII og 27. marts 1968 af pave Paul VI.
6
I begyndelsen blev det kaldt Eukaristisk Korstog og senere, på den hellige pave Johannes XXIII’s anmodning, fik det sit nuværende navn.

Artikel 2
 7Jf. Jesu Selskabs Supplerende normer, 309 §2: “Blandt sådanne sammenslutninger fremmer og ledsager Selskabet, og opfordrer hver enkelt provins til at gøre det samme, … særligt Bønnens Apostolat og Eukaristisk Ungdomsbevægelse, idet disse to sidste betros af Den hellige Stol”.
8Der er et antal officielle dokumenter, heriblandt “En vej med Jesus i apostolisk parathed”, som blev godkendt af Pave Frans (Rom, 3. december 2014) og som præsenterer nutiden for en ”Genskabelsens” vej for Bønnens Apostolat.
9 “En vej med Jesus i apostolisk parathed” (Rom, 3. december 2014).

Artikel 3
10 Brev fra Hans Hellighed Johannes Paul II til Jesu Selskabs General, 5. oktober 1986.

Artikel 4
11 Jf. “En vej med Jesus …”

Artikel 5
12Denne ændring af terminologi fra de tidligere vedtægter (som brugte termerne nationale eller regionale ”sekretærer”) er et svar på vores hensigt om at have større sammenhæng i PGBNs nationale struktur. I særlig grad vil den nationale direktør blive i stand til at muliggøre koordinering mellem PGBN i et lands forskellige bispedømmer. Ikke desto mindre er missionens rolle i bispedømmerne sikrede ved at forelægge navnene på bispedømmernes direktører til godkendelse på Bispekonferencen – Jf. art. 9.

Artikel 6
13 Brev fra Pave Frans til hans brødre i bispeembedet, 7. juli 2016.

Artikel 9
14I Del 2, som har titlen “BA/EUB’s Nationale Team”, Rom, December 2014 (Bønnens Apostolat, Eukaristisk Ungdomsbevægelse)

Artikel 10
15Dette nye aspekt er forskelligt fra 1968-vedtægterne, i hvilke udnævnelsen af en bispedømmedirektør var nødvendig i ethvert bispedømme, hvor Bønnens Apostolat var aktiv. Det skal indrømmes, at det for tiden ikke altid er muligt at finde en person, som er i stand til at være bispedømmedirektør. Af denne grund synes det mere realistisk at sige at udnævnelsen af en bispedømmedirektør vil ske, ”hvis det synes at være det bedste”.
16Dette punkt er også en ændring fra 1968-vedtægterne, hvor bispedømmedirektøren skulle være en præst. Dette skyldes det faktum, at det ikke altid er muligt at finde en præst, der er til rådighed til at blive bispedømmedirektør i hvert bispedømme. Desuden er det vigtigt, at lægfolk kan deltage i ledelsen af PGBN.

Artikel 14
17Jf. CIC Canon 638 § 1: “Indenfor den universelle lovs råderum hører det til egenretten at beslutte, hvilke handlinger, som overskrider grænsen og måden for den ordinære administration og at fastsætte, hvad der er nødvendigt for gyldigt at udføre en ekstraordinær administration.” I Jesu Selskabs egen lov, jf. især Instruktioner for administration af ejendom, nr. [44], [45], [375], [436].

Indholdsfortegnelse

FORORD

 1. PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK
 2. ÅNDELIGE RETNINGSLINJER VED UDFØRELSEN AF KIRKENS MISSION
 3. FORMER FOR DELTAGELSE
 4. LEDELSE
 5. ADMINISTRATION AF EJENDOM
 6. GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

Originalt dokument på spansk

www.popesprayer.va

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories