Katekese: At være apostle i en apostolsk kirke

Lidenskaben for evangelisering:
den troendes apostolske iver 7.
Det andet Vatikankoncil.
2. At være apostle i en apostolsk kirke

Kære brødre og søstre, godmorgen!

Lad os fortsætte katekesen om lidenskaben for evangelisering: ikke kun om “evangelisering”, lidenskaben for evangelisering og i II Vatikankoncils skole, lad os prøve bedre at forstå, hvad det betyder at være “apostel” i dag. Ordet “apostel” minder os om gruppen af de tolv disciple, som Jesus havde udvalgt. Til tider omtaler vi nogle helgener, eller mere generelt biskopper, som “apostle”: de er apostle, fordi de er der i Jesu navn. Men er vi klar over, at det at være apostle vedrører enhver kristen? Er vi klar over, at det vedrører hver enkelt af os? Faktisk kræves det, at vi er apostle – det vil sige udsendinge – i en kirke, som vi i trosbekendelsen bekender os til som apostolske.

Så hvad vil det sige at være apostle? Det betyder at blive sendt på mission. Den begivenhed, hvor den opstandne Kristus sender sine apostle ud til verden og giver dem den kraft, han selv modtog fra Faderen, og gav dem sin Ånd, er forbilledlig og grundlæggende. Vi læser i Johannesevangeliet: ” Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.«  Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!« (20:21-22).

Et andet grundlæggende aspekt ved at være apostel er kaldet, det vil sige at blive sendt. Sådan har det været lige siden begyndelsen, hvor Herren Jesus
“kaldte dem til sig, som han selv ville, og de kom hen til ham”. (Mark 3,13). Han antog dem som en gruppe og gav dem titlen “apostle”, som ville vandre med ham og blive sendt på deres mission (sml. Mark 3,14; Matt 10:1-42). Paulus fremstiller sig selv i sine breve som “Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje”, det vil sige en udsending (1 Kor 1:1), og igen: “Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, …” (Rom 1,1). Og han insisterer på, at han er en “apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde” (Gal 1  :1); Gud kaldte ham fra sin mors skød til at forkynde evangeliet blandt folkeslagene (sml. Gal 1,15-16).

De tolv apostles erfaring og Paulus’ vidnesbyrd udfordrer os også i dag. De opfordrer os til at bekræfte vores holdninger, til at bekræfte vores valg, vores beslutninger, på grundlag af disse faste punkter: alt afhænger af et vederlagsfrit kald fra Gud; Gud vælger os også til tjenester, der til tider synes at overstige vores evner eller ikke svarer til vores forventninger; kaldet, der modtages som en vederlagsfri gave, skal besvares vederlagsfrit.

Koncilet siger: “Det kristne kald er i følge sin natur også et kald til apostolat” (Dekret Apostolicam actuositatem , 2 – Lægfolkets apostolat). Det er et kald, der er almindeligt, ligesom »Alle lemmerne har samme værdighed på grund af deres genfødelse i Kristus, den samme nåde som Guds børn, samme kald til fuldkommenhed; der er én frelse, ét håb og én udelt kærlighed.” (Lumen gentium, 32 – Om Kirken)

Det er et kald, der vedrører både dem, der har modtaget ordinationssakramente, indviede personer og alle trofaste lægfolk, mand eller kvinde: det er et kald til alle. Skatten, som du har modtaget sammen med dit kristne kald, er du forpligtet til at give videre: det er kaldets dynamiske natur, livets dynamiske natur. Det er et kald, der giver dem mulighed for aktivt og kreativt at udføre deres apostolske opgave inden for en kirke, hvor ”der er en mangfoldighed af tjenester, men kun én sendelse. Kristus pålagde apostlene og deres efterfølgere, at de i hans navn og med hans myndighed skulle lære, helliggøre og styre. Men lægfolket, som har fået del i Kristi præstelige, profetiske og kongelige embede, opfylder i Kirken og i verden deres egen del af hele Guds folks sendelse.” (AA, 2).

Hvad mener Konciliet inden for disse rammer med lægfolkets samarbejde med hierarkiet? Hvordan menes det? Er det blot en strategisk tilpasning til nye situationer, efterhånden som de kommer? Overhovedet ikke, slet ikke: Der er noget mere, der overstiger øjeblikkets tilfældigheder, og som også bevarer sin egen værdi for os. Kirken er sådan, den er grundlagt og den er apostolsk.

Inden for rammerne af missionens enhed må mangfoldigheden af karisma og tjenester ikke inden for det kirkelige legeme give anledning til privilegier, her er der ikke nogen forfremmelse, og når du opfatter kristenlivet som en forfremmelse, at den, der er over alle de andre, fordi han har formået at klatre, dette er ikke kristendom. Dette er ren hedenskab. Det kristne kald er ikke en forfremmelse, for at hæve sig højere op, nej! Det er noget andet. Det er en stor ting, for selv om nogle ved Kristi vilje befinder sig i en vigtig position, måske  “lærere, præster og formidlere af mysterier og som hyrder for de andre, eksisterer der dog en sand lighed med hensyn til værdighed og de troendes fælles aktivitet omkring opbygningen af Kristi legeme” (LG,  32). Hvem er mest værdifuld i kirken: biskoppen, præsten? Nej, vi er alle kristne i andres tjeneste. Hvem er vigtigst i Kirken: den religiøse søster eller den almindelige person, døbt, ikke døbt, barnet, biskoppen …? De er alle lige, vi er lige, og at en af parterne er vigtigere end de andre, sætte næsen i vejret, det er en fejl. Det er ikke Jesu kald. Jesus kalder alle, men også dem, der synes at beklæde de højeste stillinger, er tjeneste, og han kalder til at tjene andre, ydmyge sig selv. Hvis du finder en person, der i Kirken har et højere kald, og du ser, at han er forfængelig, så sig: “Stakkels sjæl”, bed for ham, fordi han ikke har forstået, hvad Guds kald er. Guds kald er tilbedelse af Faderen, kærlighed til fællesskabet og tjeneste. Dette er, hvad det er at være apostle, dette er apostlenes vidnesbyrd.

Spørgsmålet om lighed i værdigheden beder os genoverveje aspekter af vores forhold, som er afgørende for evangelisering. Er vi for eksempel klar over, at vi med vores ord kan underminere menneskers værdighed og dermed ødelægge relationer inden for Kirken? Mens vi forsøger at indgå i dialog med verden, ved vi så også, hvordan vi skal føre dialog indbyrdes som troende? Eller i sognet modarbejder en person en anden, man taler dårligt om en anden for at hæve sig højere op? Ved vi, hvordan vi skal lytte for at forstå en anden persons grunde, eller vi trænger os på, måske endda med formildende ord? At lytte, at være ydmyg, at være til tjeneste for andre: dette er at tjene, dette er at være kristen, dette er at være apostel. Kære brødre og søstre, lad os ikke være bange for at stille disse spørgsmål. Lad os undgå forfængelighed, holdningernes forfængelighed. Disse ord kan hjælpe os til at bekræfte, hvordan vi efterlever vores dåbskald, hvordan vi lever vores måde at være apostle på i en apostolsk kirke, som er til tjeneste for andre. Tak.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories