Refleksion – oktober 2023

Lad os bede fr Kirken, at den må praktisere lydhørhed og dialog som en
livsstil på alle niveauer og lade sig lede af Helligånden mod verdens periferi.


Den 2. oktober begynder den tredje fase af den synodale vej. I den anledning inviterer
paven os til at bede om, at ”lydhørhed og dialog må være Kirkens livsstil på alle niveauer”.
“At lade sig lede af Helligånden, – siger paven videre – forudsætter at vi lytter til hinanden.”
At lytte er mere end at høre. Vi hører mange ting, ofte i forbifarten. Vi tillægger ordene ikke
den store vægt. ”At lytte” betyder at høre ordene samtidig med, at vi anstrenger os så
meget muligt at forstå, hvad ordene virkeligt dækker over. Hvad der menes med disse ord.
Man tager disse ord til sig og man føler med den, der taler. Ja, man er empatisk med
partneren. Man er i dialog med hinanden. Helligånden er med midt i samtalen.

Det er Herrens Ånd, der åbner nye veje for os. Det er ham, der hjælper med at anerkende
Kristi mission i dag og leder os mod verdens periferi: ”at række ud til alle, at søge alle, at
byde alle velkommen, at involvere alle uden at udelukke nogen.”

Vi husker, at synodens tema er: “For en synodal kirke: Fællesskab, deltagelse og mission”.
Processen startede i 2021 og slutter i 2024. Målet med denne synodale proces er at give
hele Guds folk, altså ikke blot biskopper og præster men i høj grad lægfolk, mulighed for
sammen at skelne, hvordan man kan komme videre på vejen mod at være en mere synodal
kirke på lang sigt. Synodaliteten betegner den særlige stil, der vedrører Kirkens liv og
mission, idet den udtrykker sin natur som Guds folk, der er på vej sammen og som er
kaldet af Jesus i Helligåndens kraft til at forkynde evangeliet.

Synodaliteten bør udtrykkes i Kirkens almindelige måde at leve og arbejde på.
Siden 1916 er Danmark med i Bønnens Apostolat ved bønnen i pavens intentioner,
ved deltagelsen i 1. fredags tilbedelse og messe. Således var Danmarks katolikker
opmærksomme på ikke blot Kirkens, men verdens behov.

I løbet af årene støttede Bønnens Apostolat de pavelige missionsværker -forkyndelsen af
evangeliet, opbygningen af Kirken og missionspræsternes, ordens søstres og brødres og
lægfolks arbejde og vidnesbyrd i missionslandende. Disse missionærer giver mad,
uddannelse og lægehjælp til de mest sårbare samfund i pavens missioner. Gennem deres
arbejde åbenbarer de Jesu medfølende hjerte. Hjælp med at støtte deres indsats og vær lige
der med dem og tilbyde håb.

Lad os i oktober måned være særligt opmærksomme på den måde, vi henvender os til
hinanden, taler med hinanden (ikke til hinanden), er virkelig i dialog med hinanden og
omgås hinanden. Lad vores empati være vores bidrag til synodens samling.

Må Maria, Rosenkransens Moder, beder sammen med os og inspirere os til konkrete
handlinger.

p. Herbert

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories